,

Phát triển nông thôn

Gỡ khó khi thay đổi bộ tiêu chí nông thôn mới

Toàn tỉnh hiện có 69 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi bộ tiêu chí, số xã không giữ vững được tiêu chí đang ngày càng tăng.

Phát triển mô hình nông nghiệp xanh

Muốn phát triển một nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường thì phải xuất phát từ chính sự thay đổi tư duy và hành động của mỗi ...