,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

1. Văn bản số 2685/UBND-KT ngày 20/06/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2024
2. Văn bản số 1397/SNN-KH ngày 28/06/2024 về việc sản xuất nông lâm nghiệp vụ Mùa, vụ Đông năm 2024
3. Văn bản số 1336/SNN-VP ngày 24/4/2024 về việc triển khai phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử.  
4. Văn bản số 2685/UBND-KT ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuấtnông, lâm nghiệpvụ mùa, vụ đông năm 2024
5. Văn bản số 1225/SNN-VP ngày 13/6/2024 về việc tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC
6. Văn bản số 2525/UBND-KT ngày 11/6/2024 V/v chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh  
7. Văn bản số 1174/SNN-TTBVTV ngày 07/6/2024 V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh
8. V/v nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước
9. Văn bản số 1046/SNN-VP ngày 22/5/2024 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
10. Văn bản số 918/SNN-TTBVTV ngày 08/5/2024 về việc đôn đốc sản xuất vụ Xuân 2024, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông năm 2024
11. Văn bản số 839/SNN-TTBVTV ngày 02/5/2024 về việc đôn đốc khắc phục sản xuất do dông lốc và mưa đá gây ra
12. Văn bản số 741/SNN-CLCBTT ngảy 16/4/2024 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
13. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy
14. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng năm 2024
15. Văn bản số 647/SNN-VP ngày 08/4/2024 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024