,

Trồng trọt-BVTV

Chăm sóc lúa xuân thời kỳ đứng cái, làm đòng

Thời điểm này, gần 18.400 ha lúa mùa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, đây là giai đoạn rất quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng cả vụ. Bảo đảm cho vụ lúa thắng lợi, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố, các địa phương đôn đốc người dân chăm sóc, thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện trừ sâu, bệnh hại để phòng trừ.

Kéo nông dân trở về vùng nguyên liệu

Ngành mía đường Tuyên Quang đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm kéo nông dân trở lại với cây mía sau nhiều năm diện tích suy giảm nghiêm trọng.