,

Cải cách hành chính

1. Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp; Danh mục 09 thành phần hồ sơ phải số hoá của 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/05/2024 Về việc công bố 01 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 về việc công bố Danh mục 33 thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số Số: 221/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 717/QĐ-BNNPTNT-KL ngày 12/3/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. Quyết định số 409/QĐ-BNN-VP ngày 25/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
7. Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
8. Quyết định số 178/QĐ-BNN-LN ngày 08/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
9. Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc công bố 8 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
11. Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
12. QUYẾT ĐỊNH số 1000/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc công bố 13 quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
13. Kế hoạch số 75/KH-SNN ngày 05/9/2023 về cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
14. Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 28/8/2023 về việc thực hiện các giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 và những năm tiếp theo
15. QUYẾT ĐỊNH số 831/QĐ-UBND ngày 07/08/2023 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Tuyên Quang