1. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2021
2. Quyết định số 739/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v Quyết định công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2022  
3. Thông báo số 08/TB-SNN ngày 10/01/2021. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
4. Quyết định số 719/QĐ-SNN ngày 13/12/2021 Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021  
5. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/12/2021)
6. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/12/2021)
7. Quyết định số 720/QĐ-SNN ngày 14/12/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
8. Quyết định số 725/QĐ-SNN ngày 17/12/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2021  
9. Thông báo số 06/TB-SNN ngày 17/12/2021 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 2
10. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
11. Kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phục vụ công tác tập huấn quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2021
12. Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
13. Thông báo số 05/TB -HĐTDVC ngày 25/11/2021 Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1)
14. Thông báo số 112/TB-SNN ngày 18/11/2021 về việc Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021
15. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang