,

Công bố thông tin

1. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang lũy kế đến ngày 30/6/2024
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 30/6/2024)
3. Thông báo số183/TB-KN ngày 26/6/2024 về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4. Quyết định Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2024  
5. Kết luận thanh tra việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi và nguồn thu từ dịch vụ thủy lợi khai thác đối với BQL CTTL xã Phúc Sơn, xã Hồng Quang huyện Lâm Bình
6. Thông báo số 176/TB-KN ngày 20/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
7. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)  
8. Thông báo số 57/TB-SNN ngày 14/6/2024, Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2024 vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
9. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
10. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên
11. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn
12. Danh sách nguồn giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thời điểm 15/5/2024)
13. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/5/2024)
14. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/4/2024)
15. Quyết định số 02a/QĐ-BQL ngày 06/01/2023 về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua quần áo bảo hộ năm 2023