1. Thông báo tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020  
2. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020    
3. Kế hoạch số 02/KH-KH-HĐKTSH ngày 20/5/2021 về tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)
4. Thông báo số 04//HĐKTSH ngày 22/5/2021 việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II) - Có tài liệu kèm theo  
5. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
6. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
7. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
8. V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
9. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
10. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
11. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
12. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
13. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
14. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang
15. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn