,

Thủy lợi

Đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất

Theo khung thời vụ, lịch gieo cấy lúa vụ xuân sẽ tập trung sau tiết lập xuân (tức 4-2). Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, Ban Quản lý khai thác ...