,

Phổ biến GDPL

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 12 năm 2023

Sở Tư pháp vừa ban hành Thông cáo báo chí số 12 về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 12 năm 2023.

Trong tháng 12 năm 2023 UBND tỉnh đã ban hành 14 Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

- Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 - 2030. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 17 mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu 22 bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Chi tiết hiệu lực thi hành, sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của các quyết định của UBND tại thông cáo.

►Xem văn bản tại đây

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục