,

Tin Hoạt động

Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024, thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứ nước thủy lợi. Tổ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đã phối hợp với UBND các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Sơn Dương thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn các huyện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Công trình hồ Hoa Lũng xã Đại Phú huyện Sơn Dương

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các hư hỏng của công trình, chỉ ra những vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình của cơ sở và đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi, Nghị định 114/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn quản lý; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi. Chỉ đạo Ban quản lý công trình thuỷ lợi cơ sở cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi khẩn trương tu sửa, khắc phục ngay đối với công trình thuỷ lợi bị hư hỏng nhỏ để kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất, các công trình hư hỏng, xuống cấp chưa được bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp; bố trí kinh phí để gia cố tạm thời đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo công trình an toàn trong mùa mưa lũ năm 2024.

Chi cục Thủy lợi