,

Đảng - Đoàn thể

Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 19/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát động thi đua năm 2024; dự hội nghị có 80 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã Phát động thi đua năm 2024; đại diện đơn vị thuộc Sở phát biểu hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua; đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể ký giao ước thi đua để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó xác định một số mục tiêu và giải pháp chủ yếu để thực hiện đó là:

Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
 phát động thi đua năm 2024

Thứ nhất. thi đua thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2024, cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11.310 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2023; Sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; Tốc độ tăng đàn trâu tăng 1,0%, đàn bò tăng 5,0%, đàn lợn tăng 4%, đàn gia cầm tăng 6% so với năm 2023; sản lượng thịt hơi các loại 97.459 tấn, sản lượng sữa tươi 30.500 tấn, sản lượng thủy sản 13.200 tấn, tăng 11,16% so với năm 2023; Trồng rừng 10.500 ha, tập trung 10.100 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 1.200.000 m3; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 65%; Duy trì các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

Thứ hai. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung phát triển, mở rộng nâng cao năng suất và phát triển thị trường đối với các cây trồng chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển các cây trồng có lợi thế tại các địa phương gắn với phát triển du lịch.

- Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; tham mưu các giải pháp để thực hiện Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chủ động thực hiện Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai; kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”. Tổ chức thường trực, theo dõi nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, đề xuất kịp thời các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch năm 2024.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2025. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, chú trọng phòng, chống dịch bệnh chủ động. Rà soát, lồng ghép các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để thực hiện Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025.

- Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao hiệu quả của hệ thống khuyến nông; hiệu quả hoạt động của các HTX; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2024; các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phải đảm đảm bảo có trọng tâm, gắn với phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo nhu cầu thị trường; làm tốt vai trò cầu nối khoa học công nghệ với nông dân.

Thứ ba. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực canh tranh của Sở. Triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành; quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp;

Thứ tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ, công sở; các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Thứ năm, Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024. Ngay sau hội nghị phát động thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung thiết thực để phát động, đồng thời bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.
     

Đại diện các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể ký giao ước thi đua

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đã tuyên dương và trao thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến năm 2023.

Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, các đồng chí Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

       

Bài, ảnh: Phòng Tổ chức cán bộ

Tin cùng chuyên mục