,

Tuyên truyền chính sách

Nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hoá các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh gắn với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng ...