,

Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 706/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06.

Cán bộ công an trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại cơ quan, đơn vị quản lý; tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng.

Đồng thời bám sát chỉ đạo, tiến độ của Bộ, ngành Trung ương; của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục gửi kèm văn bản này, yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chi tiết văn bản tại đây.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục