,

Phổ biến GDPL

Lấp đầy “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi vẫn bị coi là “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật, tình trạng an ninh trật tự còn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được tập trung đẩy mạnh.