,

Báo cáo thống kê

91. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 03/10/2019
92. Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, tiến độ sản xuất vụ đông năm 2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020
93. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 02/10/2019
94. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/10/2019
95. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2019  
96. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 27/9/2019
97. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/9/2019
98. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/9/2019
99. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/9/2019
100. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/9/2019
101. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/9/2019  
102. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/9/2019
103. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/8/2019 đến 15/9/2019)  
104. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý III và 9 tháng năm 2019;phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019
105. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2019