,

Báo cáo thống kê

61. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/11/2019
62. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/11/2019  
63. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/11/2019
64. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/11/2019
65. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/11/2019
66. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/11/2019
67. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 11/11/2019
68. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 08/11/2019
69. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 07/11/2019
70. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 06/11/2019
71. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 05/11/2019
72. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 04/11/2019
73. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/11/2019
74. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/10/2019
75. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đến ngày 07/11/2019)