,

KHUYẾN NÔNG

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng ...