Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 33 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ. Đến 18/10/2021, đã có 19 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1; 14 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị sản xuất cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời ...