,

Hướng dẫn

1. Văn bản số 51/TTBVTV- BVTV ngày 19/3/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh đạo ôn lá, chuột hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2021
2. Hướng dẫn lập Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai.
3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020  
4. Hướng dẫn số 1860/HD-SNN ngày 25/11/2019 thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý,phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
5. Hướng dẫn thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
6. Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
7. Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 v/v Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
8. Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
9. Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi
10. Hướng dẫn thực hiện KH của UBND tỉnh về Chiến lược thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019
12. Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2015