,

Chuyển đổi số

Các hợp tác xã thay đổi cách thức sản xuất từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả. Thông qua việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng các phần mềm ứng dụng, sàn giao dịch thương mại điện tử... các HTX sản xuất nông nghiệp sẽ có cơ hội để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình.

Bài 2: Cần làm gì để OCOP thành sức bật?

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, hướng đến hỗ trợ phát triển các chủ thể kinh ...

Tọa đàm

Tối ngày 10-3, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tổ chức Tọa đàm "đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp hàng ...