,

Chuyển đổi số

Xây dựng dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi là cơ sở quan trọng phục vụ cơ quan quản lý, phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường...