,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

526. Công văn số 170/SNN-TTr về việc không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
527. Công văn số 169/SNN-LN ngày 27/1/2015 về việc Chuẩn bị tổ chức tết trồng cây xuân Ẩt Mùi
528. Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014
529. Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.
530. Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015
531. Công văn số 2599/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2015, chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2015 -2016.
532. Công văn 2603/SNN-PTNT v/v tham gia ý kiến dự thảo nội dung báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.
533. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
534. Công văn số 2851/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2014-2015
535. V/v Tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2014-2015.
536. Về việc ngưng hiệu lực đối với thông tư số 19/2014/TT-BTTTT, ngày 05/12/214 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
537. Công văn số 2701/SNN-KH về việc thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015
538. Công văn số 1738/SNN-KH về việc tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
539. Công văn số 1737/SNN-KH về việc triển khai kế hoạch giám sát
540. Công văn số 203/BVTV-TTr về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật