,

Văn bản, Báo cáo DTLCP

76. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 16h ngày 26/8/2019)
77. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 23/8/2019)
78. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 22/8/2019)
79. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( Từ ngày 09/8 đến 20/8/2019)   
80. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2019)
81. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/8/2019)
82. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/8/2019)
83. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/8/2019)
84. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/8/2019)
85. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/8/2019)
86. Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
87. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 12/8/2019)
88. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 9/8/2019)  
89. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/8/2019)
90. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 8/8/2019)