,

Cải cách hành chính

Công dân có thể làm CCCD tại địa bàn không phải nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho 100% công dân đến độ tuổi được cấp thẻ CCCD gắn chip sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; đặc biệt khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 theo quy định Luật Cư trú năm 2020, Bộ Công an đang chỉ đạo triển khai trên toàn quốc việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip đối với công dân có hộ khẩu thường trú ngoài địa phương, đang sinh sống, làm việc trên địa bàn (kể cả các trường hợp chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú).