Tin hoạt động

Trong ngành

Trong tỉnh

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
3. Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Công bố thông tin

1. Thông báo tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020  
2. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020    
3. Kế hoạch số 02/KH-KH-HĐKTSH ngày 20/5/2021 về tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH