,

Thị trường nông sản

Sáng tạo để nâng cao giá trị cho nông sản

Ứng dụng công nghệ cộng với sự sáng tạo, các hợp tác xã, doanh nghiệp đã và đang tạo ra diện mạo mới, hương vị mới, giá trị mới cho sản phẩm nông ...